Jak rozwiązać umowę z ZAiKS, ZPAV, STOART, SAWP?

Standardowo, terminy wypowiedzenia są zamieszczone w takich umowach (zazwyczaj okres wypowiedzenia wynosi od 2-3 miesięcy). Dlatego najpierw sprawdź termin wypowiedzenia w umowie zawartej z OZZ. Zatem złóż oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ZAiKS-owi lub/i innym organizacjom. Zalecamy zrobić to na piśmie oraz przesłać listem poleconym na adres organizacji zbiorowego zarządzania, z którą rozwiązujesz umowę. Również rekomendowalibyśmy zachować potwierdzenie jego nadania, a także kopię listu z wypowiedzeniem umowy.

*Jeśli zamykasz swój biznes weź pod uwagę, że sama likwidacja biznesu nie zwalnia automatycznie od zobowiązań wynikających z zawartych umów z OZZ. Dlatego, aby nie ryzykować, że ZAiKS będzie wymagać uiszczenia opłat licencyjnych za okres, w którym przedsiębiorca nie będzie już prowadzić działalności gospodarczej, umowa powinna zostać rozwiązana.

Wzór wypowiedzenia umowy z ZAiKS 

[Miejscowość, Data]

do: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

[Adres biura w regionie znajdujący się na umowie]

Wypowiedzenie umowy  [nr. umowy]


Działając w imieniu i na rzecz [pełna nazwa firmy/podmiotu] z siedzibą w [pełny adres siedziby podmiotu] w oparciu o zapisy z umowy zawartej dnia [data umowy: dd.mm.rrrr] dla lokalu [pełna nazwa lokalu], [pełny adres lokalu] niniejszym wypowiadam umowę z zachowaniem terminu, opisanego w umowie okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

Z poważaniem ,

[imię i nazwisko, podpis]

Wzór wypowiedzenia umowy z STOART

[Miejscowość, Data]

do: Z.A.W. STOART

[Adres biura w regionie znajdujący się na umowie]

Wypowiedzenie umowy  [nr. umowy]

(nr. licencji _______)


Działając w imieniu i na rzecz [pełna nazwa firmy/podmiotu] z siedzibą w [pełny adres siedziby podmiotu] w oparciu o zapisy z umowy zawartej dnia [data umowy: dd.mm.rrrr] dla lokalu [pełna nazwa lokalu], [pełny adres lokalu] niniejszym wypowiadam umowę z zachowaniem terminu, opisanego w umowie okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

Z poważaniem ,

[imię i nazwisko, podpis]

Wzór wypowiedzenia umowy ze ZPAV

[Miejscowość, Data]

do: Związek Producentów Audio - Video

[Adres biura w regionie znajdujący się na umowie]

Wypowiedzenie umowy  [nr. umowy]


Działając w imieniu i na rzecz [pełna nazwa firmy/podmiotu] z siedzibą w [pełny adres siedziby podmiotu] w oparciu o zapisy z umowy zawartej dnia [data umowy: dd.mm.rrrr] dla lokalu [pełna nazwa lokalu], [pełny adres lokalu] niniejszym wypowiadam umowę z zachowaniem terminu, opisanego w umowie okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

Z poważaniem ,

[imię i nazwisko, podpis]

Wzór wypowiedzenia umowy z SAWP

[Miejscowość, Data]

do: SAWP. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno - Muzycznych

[Adres biura w regionie znajdujący się na umowie]

Wypowiedzenie umowy  [nr. umowy]


Działając w imieniu i na rzecz [pełna nazwa firmy/podmiotu] z siedzibą w [pełny adres siedziby podmiotu] w oparciu o zapisy z umowy zawartej dnia [data umowy: dd.mm.rrrr] dla lokalu [pełna nazwa lokalu], [pełny adres lokalu] niniejszym wypowiadam umowę z zachowaniem terminu, opisanego w umowie okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

Z poważaniem ,

[imię i nazwisko, podpis]